Χρηματοδοτούμενη Κατοικία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

(Μόνο για περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας)

 

www.ecoenergytech.gr

Οι ταχύτατα αναπτυσσόμενοι ρυθμοί των επενδύσεων στον τομέα των Φ/Β συστημάτων, καθώς και η αδυναμία τρόπου χρηματοδότησης (υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες), για την κατασκευή κύριας ή εξοχικής κατοικίας, μας οδήγησε, σε συνεργασία με τη μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία ΕΤΕΜΑ, στη δημιουργία του προγράμματος: «Κατασκευή Χρηματοδοτούμενης Ενεργειακής Κατοικίας».

Μιας κατοικίας συνολικού καθαρού εμβαδού 75τμ., πλήρως αποπερατωμένης με συμβατικό τρόπο κατασκευής, της οποίας τμήμα του κόστους κατασκευής θα αποπληρώνεται από τα έσοδα του Φ/Β συστήματος (ισχύος 10 KW), που θα εγκατασταθεί στη στέγη της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 100% χρηματοδότηση της κατασκευής από ελληνικό τραπεζικό οργανισμό, με δάνειο διάρκειας 25 ετών και την αποπληρωμή μέρους του δανείου (περίπου 50%), από τα έσοδα του Φ/Β συστήματος.

 

ECO ENERGY & ETEMA

ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΓΝΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

 

 • Η εταιρία ΕΤΕΜΑ δραστηριοποιείται στον χώρο μελέτης & κατασκευής οικοδομικών,  Η/Μ  έργων και έργων υποδομής απο το 1990. Έχει στο ενεργητικό της την κατασκευή άνω των 40 βιομηχανικών κτιρίων επωνύμων εταιρειών, και δεκάδων κατοικιών και καταστημάτων.

 • Η εταιρία ECO ENERGY συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα στον τομέα των Φ/Β συστημάτων.

 • Τα στελέχη και των δύο εταιριών αποτελούνται από μόνιμο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, και

 • Συνεργάζονται με τους πλέον αξιόλογους προμηθευτές της Ελληνικής αγοράς

Επίσης,

 • Προσφέρουμε προτάσεις βασισμένες σε ρεαλιστικές αποδόσεις του Φ/Β συστήματος, που ανταποκρίνονται πραγματικά στην τοκοχρεολυτική εξυπηρέτηση του δανείου.

 • Προτείνουμε συμβατική κατασκευή της κατοικίας, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, και όχι κατοικίες κατασκευασμένες από υλικά «ξένα» προς τις συνήθειες του Έλληνα ιδιοκτήτη (ξύλινες , μεταλλικού φορέα, προκατασκευασμένες, κ.λ.π.).

 • Μελετάμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις κατασκευές με το δικό μας επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, και δεν βασιζόμαστε στην συνδρομή «συνεργαζόμενων» μηχανικών και κατασκευαστών αμφιβόλου αξιοπιστίας.

 • Δεν προσφέρουμε (στο βωμό περιορισμού του κόστους) τυποποιημένες κατασκευές, αλλά τις προσαρμόζουμε στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες, με μοναδικό απαράβατο κανόνα, τους τεχνικούς περιορισμούς, που συντελούν στη βέλτιστη απόδοση του Φ/Β συστήματος.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του προγράμματος

 

Καταλληλότητα οικοπέδου

Το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να μην βρίσκεται σε δασική έκταση ή σε προστατευόμενες περιοχές.

 • Να είναι ελεύθερο βαρών.

 • Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την πλήρη κυριότητα (τίτλος ιδιοκτησίας, μεταγραφή στο υποθηκοφυλάκειο) ή

 • την συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

  www.ecoenergytech.gr

 • Να υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ στη περιοχή.

Από μηχανικούς της εταιρείας μας ελέγχονται:

 

 • Η καταλληλότητα για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

 • Η προσβασιμότητα για την εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης απαιτούνται φωτοαντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

 • Αστυνομικής ταυτότητας

 • Τίτλος ιδιοκτησίας οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.

 • Τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

 • Φορολογικών δηλώσεων Ε1 και Ε9.

 • Βεβαίωση αποδοχών (για μισθωτούς).

 • Φορολογική δήλωση Ε3 των 2 τελευταίων ετών (για ελεύθερους επαγγελματίες – επιχειρηματίες).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία συνεργαζόμενης τράπεζας, για αρχικό κεφάλαιο ύψους  103.000€, η τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση δανείου διάρκειας 25 ετών, ανέρχεται σε  170.000€.

Ο υπολογισμός έγινε με τελικό επιτόκιο 4,42%, χωρίς περίοδο χάριτος.

 Η συνολική οικονομική απόδοση του Φ/Β συστήματος (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα), σε βάθος 25ετίας (συνολική διάρκεια σύμβασης με ΔΕΗ), ανέρχεται σε  25 έτη Χ 3.421 € /έτος = 85.525 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (KWh) ΟΦΕΛΟΣ (0,495* € KWh)
Ιανουάριος               671                   168 €
Φεβρουάριος               758                   190 €
Μάρτιος            1.152                   288 €
Απρίλιος            1.321                   330 €
Μάιος            1.489                   372 €
Ιούνιος            1.583                   396 €
Ιούλιος            1.616                   404 €
Αύγουστος            1.567                   392 €
Σεπτέμβριος            1.203                   301 €
Οκτώβριος            1.042                   260 €
Νοέμβριος               713                   178 €
Δεκέμβριος               567                   142 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ        13.682               3.421 €

 

“Επομένως, η οικονομική απόδοση του Φ/Β συστήματος στη στέγη της κατοικίας, αποπληρώνει το 50% του δανείου.”

Διευκρινήσεις:

Ο τρόπος κατασκευής, ο σχεδιασμός και η επιλογή των υλικών έγιναν με γνώμονα την δυνατότητα αποπληρωμής του κόστους από τα έσοδα του Φ/Β συστήματος.
Οι δαπάνες για τις εισφορές του Ι.Κ.Α του επικουρικού ταμείου και όλων των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, τυχόν αποζημιώσεις λόγω ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς και η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών και οι μισθοί όλων των εργατών, τεχνιτών, εργοδηγών και γενικά κάθε προσώπου που θα συμμετάσχει κατά οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, μέχρι την οριστική παράδοση του  έργου έτοιμου για χρήση, βαρύνουν την κατασκευάστρια εταιρεία.
Τα έξοδα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ , ΟΤΕ κλπ.), καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, μπορούν να γίνουν αλλαγές στο σχεδιασμό, τα υλικά και το μέγεθος της κατοικίας, με την ανάλογη επιβάρυνση. Όπως π.χ. κατασκευή ορόφου ή παταριού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή περίφραξης, επιλογή διαφορετικών υλικών σε κουζίνα και μπάνιο κ.λ.π.
Ο προυπολογισμός κόστους των επί πλέον αυτών εργασιών, θα γίνεται πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.

Αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών της κατοικίας, του Φ/Β συστήματος καθώς και συγγραφή υποχρεώσεων, υπάρχουν στα γραφεία της εταιρίας και είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

 

UA-33820593-1